Těžba hnědého a černého uhlí v ČR

Uhlí je v České republice stále hlavním primárním energetickým zdrojem a dle § 3 horního zákona (44/1988 Sb.) patří mezi vyhraněné nerosty. Proto stejně jako ostatní vyhrazené nerostné bohatství patří státu a jeho dobývání podléhá vedle dohledu Báňským úřadem koncesi a schválení. Za těžbu uhlí těžební společnosti platí státu tzv. úhrady - zejména úhradu z dobývacího prostoru a úhradu vytěžených vyhrazených nerostů. V praxi se však kvůli jejich výši jedná o relativně nízké poplatky za těžbu uhlí

Těžba hnědého uhlí

Hnědé uhlí je hlavním palivem pro dálkové vytápění.

Hnědé uhlí jako prvotní palivo se podílí na výrobě elektřiny v České republice z více než 46%. Těžba hnědého uhlí v ČR je řešena výhradně povrchovým způsobem, který významně pozměňuje krajinný ráz a zasahuje do životního prostředí. To je spolu s omezenými zásobami důvodem pro postupný útlum těžby hnědého uhlí, s kterým počítá Státní energetická koncepce. Jedná se proto o odpis části zásob výhradních ložisek pod obydlenými lokalitami, které by prakticky zamezilo další těžbě.

Aktuální těžba hnědého uhlí v ČR

Společnost Těžba uhlí 2010 (mil. tun) Těžba uhlí 2009 (mil. tun) Podíl (%) Volně obchodovatelné uhlí (mil. tun) Podíl (%)
Severočeské doly (Skupina ČEZ) 21,63 22,03 49,2 6,03 24,7
Czech Coal 13,85 14,2 31,8 13,85 56,6
Sokolovská uhelná 8,42 8,56 19,2 4,6 18,8
Souhrn 43,9 45,2 100 24,48 100
Zdroj údajů: Energostat

Těžené hnědé uhlí se liší zejména výhřevností a obsahem směsí síry. Nejkvalitnější hnědé uhlí je z těžební lokality Československé armády, které dosahuje výhřevnosti 17,5 MJ/kg se sirnatostí 0,5%. To posiluje spory ohledně územních těžebních limitů, za kterými právě zde leží dalších 750 miliónů tun pro další těžbu uhlí. Více než ekologické limity se však vedle těžby hnědého uhlí řeší spor o zdražení uhlí o 60-100%, který vede Czech Coal s jednotlivými teplárnami.

Těžba černého uhlí

Za rok 2010 činila těžba černého uhlí v ČR 11,193 milionu tun.

Černé uhlí je oproti hnědému globální komoditou, která má široké uplatnění nejen v energetice, ale i v hutnictví či chemii. Těžbu černého uhlí v ČR v současné době zajišťuje pouze společnost OKD v Ostravsko-karvinském revíru. V provozu pro hlubinnou těžbu černého uhlí mají 5 dolů, z kterých ročně vytěží mezi 10-12 miliony tun. Zásoby v současných dolech činily na konci roku 2010 přes 206 milionů tun a největší byly v dole Karviná - téměř 93 mil. tun. Další rozšiřování těžby je však problematické vzhledem k zastavěnosti území a ochraně přírody v Beskydech.

Spory ohledně těžby černého uhlí na Mělnicku

Silnější veřejnou diskuzi vyvolal zájem australské společnosti Wildhorse Energy o průzkum pro těžbu čeného uhlí na Mělnicku a Mladoboleslavsku. Nejedná se však ani o povrchovou, ani důlní těžbu uhlí, ale o využití tzv. zplynování uhlí. Podstatou této metody je navrtání sloje uhlí a následné zapálení, které je podporováno oxidanty (kyslíkem) podporujícími hoření. Místo těžby uhlí se tak jímají vzniklé průmyslově využitelné plyny. Těžba uhlí na Mělnicku by však mohla poškodit důležité zásoby pitné vody a setkala se proto s velkým odporem občanů a místních starostů.

Podporujeme širokou diskuzi ohledně energetiky a kvalitní přípravu dlouhodobých koncepcí. Těžba uhlí nesmí závažně ohrožovat životní prostředí, ale je ve veřejném zájmu zajistit dostatečnou těžbu uhlí pro zásobování zejména dálkového vytápění. Podpořte naši petici za zodpovědnou energetickou politiku.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑