Státní energetická koncepce České republiky

Státní energetická koncepce (SEK) je základní dokument pro stanovení energetické politiky, využití primárních energetických zdrojů a podpory obnovitelných zdrojů.

Povinnost vypracování Státní energetické koncepce stanoví zákon č. 406/2000 o hospodaření energií, jenž stanovuje i pojem územní energetické koncepce pro jednotlivé kraje. Energetickou koncepci státu vypracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu a dokument následně schvaluje Vláda ČR.

První Státní energetická koncepce (2004)

Vláda usnesením č. 211 v březnu 2004 schválila první znění energetické koncepce státu, ve které vymezila 3 základní vize a 4 hlavní cíle energetické politiky včetně nástrojů pro jejich uskutečňování. První vizí je energetická nezávislost České republiky na cizích zdrojích energie bez závislosti na jejich rizikovosti a spolehlivosti jejich dodávek. Další prioritou se stala maximální bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné, podpořená decentralizací zdrojů a zajištěním spolehlivosti dodávek. Jako poslední a nejobecnější vize Státní energetické koncepce byl profilován udržitelný rozvoj s důrazem na ochranu životního prostředí a sociálně-ekonomický rozměr rozvoje.

Hlavní stanovené cíle

  • maximalizace energetické efektivnosti
  • zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních energetických zdrojů
  • zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí
  • dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství

Neschválená aktualizace Státní energetické koncepce (2009)

Během posledních 5 let byla posílena pozice ČR jako exportéra energie.

Upravené znění energetické koncepce státu reagovalo zejména na částečnou liberalizaci energetiky a více rozpracovává situaci v ČR s ohledem na středoevropský vývoj. Kompletní návrh SEK však nebyl schválen kvůli vnitropolitické situaci v ČR a nástupu úřednické vlády. V okolních státech mezitím z důvodů politických i čistě technických klesá a okolní země se postupně stávají ve výrobě elektřiny závislé na dovozu.

Ukázala se vážněji i potřeba rozšířit přepravní a zásobní kapacity, což se plně projevilo zejména při tzv. plynové krizi. Tomu pomohlo dokončení procesu propojení přenosových soustav České republiky se všemi okolními státy a Maďarskem. Větší pozornost věnovali autoři aktualizace Státní energetické koncepce také rozvoji teplárenství, kde se podpora dálkového vytápění a zejména účinné kogenerace stala oprávněně jednou z priorit.

Příprava nové úpravy SEK

Nová energetická koncepce státu měla být původně schválena na přelomu let 2011 a 2012. Kvůli zásadnímu významu pro celou ekonomiky jsou připravované nové návrhy Státní energetické koncepce za pomoci uznávaných odborníků včetně prof. RNDr Václava Pačesa, DrSc. a ředitelky SÚJB Ing Dany Drábové, Ph.D. Změny pravděpodobně dozná nereálný plán výstavby 15 jaderných bloků a posílení vzdělávání vysoce kvalifikovaných pracovníků, jejichž nedostatek začíná energetika pociťovat již nyní.

Co má přinést Státní energetická koncepce v roce 2012?

  • dlouhodobý výhled pro využití obnovitelných zdrojů
  • stabilní podmínky pro investice v energetice
  • podporu účinnějších a šetrnějších technologií
  • základní koncepční rámec pro úpravu legislativy

Potřebu legislativních změn v nové Státní energetické koncepci ukázal i spor o skokové zdražení uhlí, který znovu otevřel debaty o změně nevyhovujícího horního zákona z roku 1988. Velkým tématem se musí stát také podpora obnovitelných zdrojů, které nás ročně stojí dle Energetického a regulačního úřadu přes 38 miliard Kč. Dotace přitom zatěžují nejen rodinné i firemní rozpočty. Vyjádřeme proto podporu dlouhodobě stabilní, ekonomicky racionální a energeticky nezávislé České republice.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑