Kdo bude v roce 2020 zásobovat české domácnosti teplem?

V pátek 20.4. 2012 se v hotelu Ambassador – Zlatá husa uskutečnilo druhé odborné setkání v oblasti energetiky v rámci platformy Leadings Minds Forum za účasti zástupců lídrů v oboru a pod záštitou ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu. Jako nosná témata přitom byly zvoleny otázky centrálního zásobování teplem a těžby hnědého uhlí ve vztahu k připravované aktualizaci Státní energetické koncepce. Společně se tak snažili odpovědět na otázku, kdo bude v roce 2020 zásobovat české domácnosti teplem.

Přečtěte si jednotlivé odborné příspěvky

Ministr Kuba: Stát musí stanovit jasná pravidla

Musí být přesný časový rámec využití uhlí před limity.

Blok příspěvků otevřel svým vystoupením ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS). Právě jeho resort je zodpovědný za přípravu Státní energetické koncepce (SEK), a proto vymezil klíčové představy, které bude prosazovat v oblasti teplárenství a energetiky, jež označil za motor ekonomiky. Ministr Kuba v této příležitosti znovu upozornil, že to nebude SEK, která prolomí územní limity pro uhlí, ale musí jasně říci, jaký bude ekonomický dopad jednotlivých variant. Zdůraznil přitom, že pro případné prolomení limitů se musí změnit celý systém.

Podpora ekologicky přívětivé kogenerační výroby elektřiny a tepla má být doplněna omezením kondenzačních elektráren s nízkou účinnosti (dosahují jen okolo 17%) a masivními investicemi. Ty jsou podmíněny stabilním systémem, kde silný stát bude jako garant pro využití národního bohatství z uhlí. Zajištění ceny je přitom otázkou konkurenceschopnosti pro celou ekonomiku. Proto by měly být doprovázeny úsporami paliva jako je například energetické využití odpadů spalováním.

Topolánek: Teplárenství v příštích 10 letech čekají investice 60-70 miliard Kč

Cena hnědého ve výši 80% černého uhlí je pro TS nepřijatelná.

Druhým odborným vystoupením byla prezentace Ing. Mirka Topolánka, předsedy představenstva Teplárenského sdružení (TS). Začal přitom makroekonomickým pohledem, kdy - stejně jako stránky našeho projektu - upozorňuje na vztah mezi dovozem energií a ekonomickou kondicí zemí. Krachem nejvážněji ohrožení státy v EU – PIIGS – mají jako společný ukazatel malou energetickou nezávislost a nízké využití jaderné energetiky. Topolánek poté proklamoval, že jedinou alternativou k teplárenství je decentralizace založená na plynu, která je však spojena se zvýšením energetické závislosti, vysokou cenovou volatilitou a růstem imisí ve městech.

Co prosazuje teplárenské sdružení?

 • zrušení diskriminace dálkového vytápění proti lokálním výtopnám
 • zvýšení podpory kogenerace nad 200 Kč/MWh
 • omezení kondenzované výroby a investice do rozvodů
 • intervenční opatření státu pro případ zneužívání situace na trhu

Očekává přitom investice 60-70 miliard do teplárenství v příštích 10 letech. Polovina z této části půjde na splnění emisních limitů a druhá část na nutné rekonstrukce tepelných sítí. Pro jejich zajištění přitom bude nutná stabilita sektoru a zejména odstranění diskriminace velkého teplárenství, kterou spatřuje v rozdílu pro podmínky dálkového vytápění a lokálních výtopen. Ty jsou osvobozeny od emisních poplatků a nákupu povolenek. Stejně jako ministr Kuba navíc Topolánek počítá s využitím odpadů pro energetické účely, aby ČR splnila podmínky EU a přestala nesmyslně skladovat.

Rovenský: Greenpeace jsou fanoušky teplárenství

Poslední blokové vystoupení před diskuzí obstaral Jan Rovenský z Greenpeace ČR. Vedle očekávaného ataku na myšlenku prolomení limitů obhajoval smysl primárního určení českého hnědého uhlí pro teplárny. Prunéřov a Počerady přitom spotřebují ročně téměř stejně uhlí jako centrální zásobování teplem a vytvoří stejně elektřiny, jako je vývoz z ČR. Zdůraznil v této souvislosti i nutnost úspor a možnost využití biomasy jako alternativy. Stejně jako ostatní účastníci konference podporuje útlum kondenzační výroby a navíc zvýšit poplatek z vydobytého nerostu ze současných 1,5% na 20%.

Co navrhuje Greenpeace pro teplárenství do roku 2030?

 • zakotvit v horním zákoně předkupní právo na uhlí pro teplárny
 • povinná přednostní nabídka uhlí pro budoucí povolení k hornické činnosti
 • využít vlastnická práva státu v Severočeských dolech pro dodávky teplárnám
 • expanzi ČEZu do teplárenství a útlum kondenzačních elektráren

Pro samotnou SEK doporučují postupně nahrazovat uhlí cíleně pěstovanou biomasou, jejíž podpora by měla být vázána na hospodárnou kogeneraci v místě pěstování (do 40 km). Rovenský v této souvislosti prohlásil vysoké evropské dotace zemědělcům na neobdělávání půdy za perverzní a zmínil zvyšující množství zemědělské půdy nechané ladem.

ČEZ: Teplárenství je v začarovaném kruhu

Společnost ČEZ jako jediný z účastníků je v pozici přímého vlastníka tepláren a dolů na uhlí - Severočeských dolů. Zástupce ČEZu, ředitel útvaru Rozvoj podnikání Ing. Petr Míkovec, proto vyzdvihoval snahy polostátního gigantu na zlepšení situace. Připomněl v této souvislosti rekordní těžbu Severočeských dolů v roce 2011, které tak přispívají k pokrytí vysoké poptávky. Pro rozvoj nutných investic vidí jako potřebnou silnou záruku dlouhodobých řešení, které má přinést právě aktualizace Státní energetické koncepce. Zároveň upozornil, že ČEZ se snaží o zlepšení situace také modernizací svých elektráren, které tak mají účinnost nad 40%. V tomto však musí čelit nesouhlasu zejména ekologických organizací, které namítají, že ČEZ nepoužívá nejúčinnější technologie.

EP Energy: Diskuze do roku 2020 není o těžebních limitech

Generální ředitel EP Energy, a.s. Jan Špríngl zdůrazňoval potřebu zachování centrálního zásobování teplem, které zabraňuje imisím NOx v centru měst. Proto by mělo dojít k vyrovnání rozdílů v kombinované výrobě elektřiny a tepla. V případě zvýšení podpory kogenerace, jenž má zelenou i z Bruselu, by přitom podle pohledu EP Energy mělo dojít k přirozenému útlumu kondenzace. To by ušetřilo potřebné uhlí pro teplárny, které tak do roku 2020 dispozičně ani cenově není o prolomení limitu. O uhlí by se proto měla vést ekonomická diskuze, která by přinesla vytvoření stabilního trhu. K postupnému snižování spotřeby uhlí pomůže energetické využití 2 milionů tun odpadu, které by ročně navíc ušetřilo cca. 1,4 mil. tun hnědého uhlí.

Dalkia: Důležité je šetření s uhlím a využití kogenerace

Dalkia ČR, a.s. patří s instalovaným výkonem 3 524 MWt mezi největší teplárenské společnosti u nás. I proto podle slov předsedy představenstva Zdeňka Duby dlouhodobě podporuje kogenerační výrobu, ve které spatřují shodně s ostatními budoucnost teplárenství.Ta díky vyšší účinnosti umožňuje ušetřit řádově desítky procent paliva a naplnit tak emisní závazky ČR i ušetřit prostředky ekonomice. Dalkia se zároveň zavázala v případě vybudování zařízení pro energetické využití odpadu v Severomoravském kraji odebírat toto teplo - to by ušetřilo přibližně 105 tisíc tun uhlí ročně. Svou vlastní spotřebu uhlí v současnosti snižují růstem využití biomasy - za rok 2012 až 160 tisíc tun - a koksárenským plynem.

Za hlavní problém teplárenství Ing. Duba považuje nízkou podporu pro velké teplárny s kogeneračním provozem. Ty vyrobí 96% elektřiny z celkového objemu kogenerace, ale dostávají pouze 46% dotací.

ERÚ: Je potřeba využít rezervy a zamezit ztrátám

Odbornou státní správu reprezentoval Ing. Stanislav Večeřa, ředitel odboru teplárenství Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Podle jeho slov SEK deklaruje podporu teplárenství, ale v praxi je nedostatečná, proto by aktualizace měla stanovit "noty", podle kterých ji ERÚ může rozšířit. 45% tepla se přitom vyrobí z uhlí a ročně tento poměr neklesá, i když za posledních 10 let došlo ke snížení spotřeby o 10% (20 mil. GJ). Přesto uhlí nelze v příštích letech plně nahradit obnovitelnými zdroji.

Pohled na teplárenství z pozice ERÚ

 • ztráty tepla v rozvodech činí 17,5 %
 • největší rezervy se nachází ve využití tepla z jaderných elektráren
 • máme pouze 3 spalovny komunálního odpadu
 • změna technologie na jiná paliva trvá až 10 let

Dienstl: Cena uhlí od Czech Coalu umožní zachování kogenerace

Za těžaře vystoupil na foru Ing. Dienstl, spolumajitel a předseda představenstva Czech Coal a.s. Uhlí vnímá jako přirozenou strategickou výhodu České republiky, z které má teplo 1/4 domácností a své využití také najde v chemickém průmyslu. Hlavní problém proto vidí v plýtvání uhlím v kondenzačních elektrárnách s velmi nízkou účinností. Pro zdražení navíc argumentuje údajem ERÚ, že ceny uhlí se podílí při výrobě na ceně tepla jen z 15%. Zrušení vyvlastňovacích paragrafů v horním zákoně, prosazovaných například Greenpeace ČR, by podle Dienstla vedlo ke ztrátě přístupu k nerostnému bohatství.

Pozice Czech Coalu pro zdražení uhlí

 • cena má zamezit plýtvání, ale umožnit výhodnou kogeneraci
 • peníze must být investovány do rozvoje Ústeckého kraje
 • lepší je vytvářet hodnoty a racionálně využívat suroviny

Stanovení ceny hnědého uhlí ve výši 80% ceny černého uhlí má zajistit, že tuzemské uhlí bude vždy nejlevnějším zdrojem. Přitom bude cena tržní a transparentní. Czech Coal přitom ve výši ceny uvažuje i vysoké investice do rozšíření těžby a prolomení limitů, které by nastalo v průběhu dlouhodobých kontraktů. I z těchto důvodu teplárny v současné době neakceptují jejich požadavky.

Co zaznělo za příspěvky z auditoria

Generální ředitel Pražské Teplárenské, Mgr. Drápala: Ani při sebeefektivnějším způsobu řízení se nezamezí využití kondenzace. Ta je totiž používána v teplárnách pro dodání podpůrných služeb (regulační elektřiny) pro správce sítě - společnost ČEPS, a.s., kterou ovládá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Program zelená úsporám je téměř vyčerpán ve svých možnostech a investice by se měly zaměřit do rozvodů, kde dochází k obrovských ztrátám. Zároveň se však silně ohradil proti metodickému číslu ERÚ o podílu nákladů na uhlí (15%).

Zástupkyně Svazu měst a obcí České republiky, PhDr. Jedličková: Svaz měst a obcí České republiky zastupující 3/4 obyvatel ČR podporuje zachování výhodného dálkového vytápění a zajištění stability i pro menší výtopny, které jsou často ve vlastnictví či spoluvlastnictví měst. Ty nemají prostředky nutné pro případné rozsáhlé investice či dotování. Zároveň musí být otázka limitů vyřešena co nejcitlivěji k dotčeným občanům, ale v rámci dosažení veřejného zájmu.

Podporujeme účinnou kogeneraci

Náš projekt se snaží co nejvíce přispět k široké racionální diskuzi o energetice a Státní energetické koncepci. Kvůli tomu podporujeme zachování výhodného dálkového vytápění z kogenerace pro domácnosti a ekonomiku, které posiluje energetickou nezávislost České republiky. Výsledné řešení by mělo být co nejvíce šetrné k životnímu prostředí a úspoře primárních zdrojů především rekonstrukcemi tepelných rozvodů. Oceňujeme proto širokou shodu na podpoře kogenerace a snaze zabránit dalším ekonomickým pokusům jako s fotovoltaikou. Podepište petici a dejte najevo, že vám záleží na budoucnosti české ekonomiky.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑