Emisní povolenky a poplatky v České republice

Projděte si základní informace Státní energetické koncepce.

Emisní povolenky a poplatky tvoří spolu s emisními limity hlavní nástroje regulace vypouštěných látek - ochrany životního prostředí. Kvůli velkému ekonomickému dopadu se však jejich existence neobejde bez kontroverzí. V současné národní právní úpravě se v energetice vztahují pouze na velké zdroje tepla a elektrické energie. Teplárny proto opakovaně poukazují na jejich diskriminační charakter.

Nejvýznamnější změnu v oblasti emisí přinese rok 2016, kdy vstoupí v účinnost směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU). Výrazné postupné zpřísnění emisních limitů si vyžádá investice na ekologizaci v odhadované výši 40 miliard Kč. Limity u tuhých znečišťujících látek se sníží na 1/5, emise NOx na 1/3 a u SO2 se sníží na 1/6 dnešního emisního limitu.

Emisní povolenky a princip obchodování

V legislativě vyspělých zemí emisní povolenky vystupují jako nástroj ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami a skleníkovými plyny. Samotné emisní povolenky český zákonodárce vymezil jako hodnotu odpovídající právu na vypuštění do ovzduší ekvivalentu tuny CO2. To umožňuje obchodování a postupnou liberalizaci.

Česká republika přechází na systém plného aukcionování emisních povolenek.  V přechodném období od donačního systému v letech 2011 a 2012 platí tzv. povolenková daň ve výši 32% z hodnoty emisní povolenky. Tyto náklady odhadují teplárny na cca 700 milionů Kč ročně. Od roku 2013 bude platit pro velké teplárny (s příkonem nad 20 MWt) nutnost nakupovat postupně rostoucí část emisních povolenek.

Emisní poplatky v České republice

Průmyslová produkce ve velké míře zatěžuje ovzduší chemickými látkami. Spory se nevedou - na rozdíl od skleníkových plynů - o škodlivosti jednotlivých látek, ale o způsobu regulace a financování. Česká republika tuto problematiku řeší emisními poplatky, které platí producenti znečišťujících látek.

Regulované znečišťující látky

  • tuhé znečisťující látky (TZL) - prachy, částice od 0,1 µm po 0,5 mm zatěžující zejména dýchací cesty

  • SO2 - jedovatý plyn poškozující plíce, silně toxický pro rostliny, spoluzpůsobuje kyselé deště

  • NOx - oxidy dusíku, hlavní složky tzv. suchého smogu dráždícího oči, kůže a dýchací cesty

  • těkavé organické látky (VOC) - hlavní důvod tvorby fotochemického smogu - karcinogenní, toxické

V současné době probíhá spor o výši emisních poplatků, které chtěla vládní novela zákona o ovzduší zvýšit až na 9 násobek.  Znění schválené poslanci počítá s mírným navýšením pro roky 2012-2015 a pro roky 2016-2021 s ponecháním pouze pro tuhé znečisťující látky. Senátoři se přiklonili ke znění počítajícím s navýšením na 4,9 násobek současné výše emisních poplatků.

Výše emisních poplatků znečišťujících látek - Kč/t

Současná výše Původní vládní návrh Poslanecký návrh Senátní návrh
2012 - 2016 2021 2022 a násl. 2012-2015 2016-2021 2013-2016 2019 2021 a násl.
TZL 3 000 4 200 14 700 29 400 4 200 4 200 4 200 10 500 14 700
SO2 1 000 1 350 4 900 9 800 1 350 0 1 350 3 500 4 900
NOx 800 1 100 3 900 7 800 1 100 0 1 100 2 800 3 900
VOC 2000 2 700 9 800 19 600 2 700 0 2 700 7 000 9 800

Argumenty tepláren proti emisním poplatkům

Teplárny dlouhodobě kritizují emisní poplatky, které podle jejich názoru nemotivují ke snižování vypouštěných emisí, ale pouze zatěžují výrobce. To vede ke zvyšování ceny tepla pro domácnosti a podniky. Teplárny své stanovisko podporují následujícími argumenty:

A) Emisní poplatky nemotivují ke snižování emisí

 • Teplárny a další výrobci energií jsou ke snižování emisí dostatečně motivováni směrnicí EU o průmyslových emisích 2010/75/EU.
 • Emisní poplatky tím ztrácejí motivační smysl a představují enormní administrativní a ekonomickou zátěž nad rámec požadavků evropské legislativy.
 • V minulých letech došlo v České republice k podstatnému snížení emisí, a to právě a jen díky zpřísňování emisních limitů. V letech 1995–2009 klesly emise z velkých zdrojů u NOx o cca 37 %, u SO2 o 85 % a emise TZL klesly o 92 %.

B) Zvýšení emisních poplatků by zdražilo teplo

 • Zvyšování emisních poplatků v následujících letech by představovalo výraznou ekonomickou zátěž uvalenou na teplárny.
 • To by vedlo k prodražování výroby tepla a k nutnému zdražení tepla pro odběratele - až 4 miliony obyvatel využívajících dálkové vytápění.

C) Finanční prostředky státu na ekologii se zvýší

Podle znění schváleného PSP ČR zůstávají emisní poplatky v platnosti do konce roku 2015 (2021 u tuhých znečišťujících látek) nedojde ke skokovému propadu příjmů státu z výběru poplatků.

 • Snížení příjmů z výběru emisních poplatků bude kompenzováno enormním příjmem z prodeje emisních povolenek.
 • Příjmy z poplatků za znečištění ovzduší činily v roce 2010 cca 389,6 mil. Kč a tvořily 4,4 % příjmů SFŽP
  o vzhledem k povinnosti snižovat emise by příjmy z poplatků v příštích letech klesaly na úroveň cca 220 mil. Kč.
 • Příjem státního rozpočtu z aukcí povolenek od stejné skupiny zdrojů, kterou stát zatěžuje emisními poplatky, se pro období 2013 – 2020 odhaduje na cca 3 mld. EUR (tj. cca 80 mld. Kč).

D) Teplárny jsou znevýhodněny proti domácím výtopnám

 • Emisní poplatky jsou vybírány pouze od velkých zdrojů a tím prohlubují znevýhodnění ekologického dálkového vytápění v konkurenci s lokální výrobou tepla.
 • Právě lokální výroba tepla svou neregulovaností představuje jedno z největších rizik pro kvalitu ovzduší.
 • I v případě postupného snižování emisních poplatků zůstane zachováno znevýhodnění velkých teplárenských zdrojů proti lokálním výtopnám a domácím topeništím ekologickou daní a nižšími dotacemi.


© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑